categorie

  categorie

    categorie

     categorie

      categorie

      categorie

       categorie

        WETGEVING HERLADEN

         

        Beste Fros leden, Beste Sportschutters,

         

        De overheid vraagt ons jullie te wijzen op onderstaande risico’s met betrekking tot het zelf maken (herladen) van munitie:

        1. Het veiligheidsrisico
        2. De regelgeving betreffende springstoffen: het KB van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen. Voor het gemak hierbij de link naar dit KB: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1958/09/23/1958092304/justel

        Particulieren mogen volgens art. 265 van dat KB zonder vergunning een beperkte hoeveelheid van bepaalde springstoffen onder zich houden, o.a. van de soorten die hier relevant zijn zoals munitie, kruit en slaghoedjes (zonder springstoffenvergunning, maar voor sommige componenten kan nog wel een wapenvergunning nodig zijn). Wanneer men evenwel dat kruit gaat gebruiken om zelf munitie te maken, dan is dat in te delen als een “springstoffenfabriek”. Munitie is namelijk als springstof ingedeeld in dat KB, voor patronen voor gewone vuurwapens is dat klasse B, 6e categorie. Daarvoor is dan een springstoffenvergunning klasse 1 volgens het KB van 23/9/1958 nodig.

         

        Een schutter die munitie wenst te maken of herladen dient dus een klasse 1 springstoffenvergunning aan te vragen. De aanvraag wordt ingediend bij de Deputatie van de provincie:  zie vergunningsregeling, beschreven in hoofdstuk II van het KB.

         

        Dit type vergunning geldt uitsluitend voor de fabricatie, zonder dat daarbij grotere hoeveelheden toegestaan worden dan wat een particulier mag bezitten. Het KB van 1958 laat niet toe om opslagvergunningen voor grotere hoeveelheden dan bepaald in art. 265 te geven voor toepassing in een activiteit die slechts een hobby is. Om grotere hoeveelheden te mogen bewaren is namelijk een vergunning nodig zoals bepaald in hoofdstuk II van dat besluit. En dat type vergunning wordt niet voor een hobby gegeven: zie art. 200 en 201 van hetzelfde KB.

         

        Als het kruit gebruikt wordt voor het sportschieten zonder dat er springstof/munitie gemaakt wordt is uiteraard geen vergunning als springstoffenfabriek nodig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij oude vuurwapens die geen volledige patronen gebruiken, maar waarbij kruit rechtstreeks in de loop van het wapen gegoten wordt, gevolgd door een aparte kogel.

         

        1. De vermelding van een veroordeling wegens niet-naleven van de springstoffenregelgeving op het uittreksel strafregister leidt tot de intrekking van de sportschutterslicentie (zie artikel 5, §4, 2°, f) Wapenwet en artikel 9, §2, 4° sportschuttersdecreet).
        2. Naast de springstoffenvergunning klasse 1 kan ook een Vlaamse omgevingsvergunning nodig zijn: https://www.vlaanderen.be/vergunningen-voor-springstoffen).
        3. Een aanpassing van de brandverzekering is vereist bij het zelf maken van munitie.

        Wij vragen jullie met aandrang rekening te houden met bovenstaande vooraleer te overwegen met het maken van munitie te beginnen.