CONTACTEER ONS

Openingsuren:

WINKEL EN SCHIETSTAND 

- Dinsdag     13.30 - 21.00

- Donderdag 13.30 - 21.30

- Vrijdag      13.30 - 21.00

- zaterdag    09.00 - 16.00 


 

Contacteer ons

 

EEN WAPENVERGUNNING BEKOMEN? 

Wenst u een wapenvergunning te bekomen, weet dan dat u dient te voldoen aan de wapenwet van 8 juni 2006. 

U bent gebonden aan heel wat rechten en plichten. We geven alvast de belangrijkste punten op deze pagina mee. De volledige uitleg en alle nodige informatie vindt u hier

U dient alvast aan de volgende 9 voorwaarden te voldoen: 

 • Meerderjarig zijn.
 • Niet veroordeeld zijn als dader of medeplichtige wegens een van de misdrijven opgesomd in de wapenwet.
 • Niet het voorwerp zijn geweest van een beslissing die een behandeling in een ziekenhuis beveelt, zoals bedoeld in de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.
 • Niet geïnterneerd zijn geweest met toepassing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
 • Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele redenen, van een vergunning tot het voorhanden hebben van of het dragen van een wapen.
 • Een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen.
 • Slagen voor een proef betreffende de kennis van de toepasselijke regelgeving en het hanteren van een vuurwapen, waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit.
 • Geen meerderjarige persoon samenwonend met de aanvrager verzet zich tegen de aanvraag.
 • Een wettige reden opgeven voor de verwerving en het voorhanden hebben van het betrokken wapen en de munitie. Het type wapen moet overeenstemmen met de reden waarvoor het gevraagd wordt. Deze wettige redenen zijn, onder de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te bepalen voorwaarden :
  • de jacht en faunabeheersactiviteiten;
  • het sportief en recreatief schieten;
  • de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt;
  • de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen;
  • de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen;
  • de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten. 

Meer informatie over de vergunning, de kosten en de voorwaarden kunt u hier vinden. 

Als sportschutter een vuurwapen bekomen 

Weet dat u als sportschutter een vuurwapen wenst te kopen, een geldige sportschutterslicentie dient voor te leggen. U kan bij een erkende wapenhandelaar of een particulier verkoper een vuurwapen ontworpen voor sportschieten kopen. Hiervoor hebt u een document model 9 op uw naam nodig, dat u dient te laten registreren. Dit kan enkel indien u wapen voorkomt op de lijst van toegestane wapens volgens het ministerieel besluit van 15 maart 2007.